Místo trvalého pobytu není vázané na vlastnictví dané nemovitosti, proto si ho lze zřídit i v nájmu. V podstatě neexistuje možnost, jak tomu mohou pronajímatelé zabránit. Co z těchto skutečností vyplývá a proč téma trvalého bydliště v pronajatém bytě vůbec řešit?

V článku se dozvíte:

Trvalé bydliště, nebo trvalý pobyt?

Pojďme si na začátek tyto dva termíny vyjasnit. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, uznává pouze termín trvalý pobyt. Podle tohoto zákona jde o adresu pobytu občana v České republice. Termín bydliště upravuje nový občanský zákoník (§ 80) jako místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam trvale. Trvalý pobyt je právní pojem, bydliště faktickou skutečností vyplývající ze soukromého práva. Pojem trvalé bydliště de facto neexistuje, alespoň co se zákonů a práva týká. Nicméně v běžné řeči se toto spojení běžně používá jako synonymum k trvalému pobytu, proto ho najdete i v našem článku – pro snazší pochopení.

Proč mít trvalý pobyt a bydliště stejné

Místo trvalého pobytu a bydliště tedy nemusí být nutně totožné, nicméně pro všechny strany je výhodnější, když tomu tak je. Rezidenti určitě ocení různé „bonusy“, které se k trvalému pobytu vážou. Například:

Nahlašování a odhlašování trvalého pobytu ruku v ruce se změnou bydliště usnadňuje situaci také obcím. Díky přehledu o skutečném počtu obyvatel mohou lépe plánovat a upravovat například kapacity škol a školek nebo svoz odpadu.A abychom si doplnili celkový obrázek, po přihlášení k trvalému pobytu může rezident začít uplatňovat výhody z toho plynoucí, ale začnou pro něho platit také určité povinnosti, jako je například hrazení různých obecních poplatků.

Nahlašování a odhlašování trvalého pobytu ruku v ruce se změnou bydliště usnadňuje situaci také obcím. Díky přehledu o skutečném počtu obyvatel mohou lépe plánovat a upravovat například kapacity škol a školek nebo svoz odpadu.

A abychom si doplnili celkový obrázek, po přihlášení k trvalému pobytu může rezident začít uplatňovat výhody z toho plynoucí, ale začnou pro něho platit také určité povinnosti, jako je například hrazení různých obecních poplatků.

Trvalé bydliště v nájmu – kdy ano, kdy ne

Pro většinu lidí (i obcí) je tedy výhodnější, když se k trvalému pobytu přihlásí v místě, kde se skutečně zdržují, tedy v místě faktického bydliště. A to i v případě pronájmu a podnájmu.

Vzhledem k tomu, že přihlášením se k trvalému pobytu nevznikají rezidentům žádná práva k nemovitostem, ve kterých pobývají, nevidí zákon v tomto kroku žádný problém. Nájemce se k trvalému pobytu může přihlásit i bez souhlasu majitele nemovitosti. Musí však prokázat právo v objektu pobývat, tedy doložit nájemní smlouvu.

Majitel nemovitosti (= pronajímatel) nemůže nájemci trvalý pobyt zakázat. Pokud toto uvede v nájemní smlouvě, jde o neplatnou část a nájemce se tímto ustanovením nemusí řídit.

Je možné mít trvalé bydliště v podnájmu?  

Hlavní rozdíl mezi nájmem a podnájmem spočívá v tom, že nájemce uzavírá smlouvu o užívání nemovitosti přímo s majitelem, zatímco podnájemník uzavírá smlouvu s nájemcem. Podnájemní smlouva je přímo závislá na nájemní a souhlasit s ní majitel nemovitosti musí pouze v případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí. V opačném případě může dát nájemce třetí osobě do podnájmu část bytu i bez souhlasu pronajímatele (§ 2274 občanského zákoníku).

Co se týká trvalého pobytu v podnájmu, názory právníků a úřadů se rozcházejí. Zatímco v některých případech není problém trvalý pobyt zapsat na základě smlouvy o podnájmu, jinde musí být doložen výslovný souhlas nájemníka, nebo dokonce majitele. Nicméně zákon o evidenci obyvatel (§ 10, bod 6) hovoří jasně:

Oprávnění k užívání bytu = smlouva o podnájmu včetně nájemní smlouvy, od které se odvíjí.

Oprávněná osoba = osoba, která je oprávněna objekt užívat na základě nájemní smlouvy.

Z toho plyne i odpověď na časté dotazy, zda lze zřídit trvalé bydliště v pronájmu družstevního bytu a za jakých podmínek. Ten, kdo bydlí v družstevním bytě na základě vlastnictví družstevního podílu, je nájemce a na úřadě musí doložit oprávnění k užívání bytu (= nájemní smlouvu). Pokud stanovy družstva nezakazují podnájem, může nájemce užívání bytu postoupit jiné osobě na základě smlouvy o podnájmu a tato osoba si zde může nahlásit trvalé bydliště v souladu s výše uvedeným § 10 zákona o evidenci obyvatel.

Zjistěte, kolik můžete z pronájmu získat

Zajímá vás, jestli pronájem nemovitosti pokryje vaše náklady? Nechte nás to spočítat. 

Trvalé bydliště nájemce jako strašák pronajímatelů

Už jsme se zmínili, že z trvalého pobytu neplynou nájemci ani podnájemníkovi žádná práva k obývané nemovitosti. Proč tedy mají majitelé objektů z tohoto kroku obavy? Protože kdyby se daná osoba dostala do exekuce, trvalé bydliště bude první místo, kam se exekutor vydá

Na nemovitost se exekuce samozřejmě nevztahuje, exekutora však bude zajímat vybavení. Pokud je byt pronajímán včetně spotřebičů nebo nábytku, je v zájmu pronajímatele doložit

Jedině tak může dokázat, že uvedené vybavení není majetkem nájemce (podnájemníka) a exekutor na něj nemá právo.

Nájemník v exekuci je pořádně nepříjemná záležitost. Zjistěte, jak se této situaci vyhnout, případně co dělat po jejím vzniku.

Zrušení trvalého bydliště v pronájmu

Stejně jako nemůže pronajímatel zřízení trvalého pobytu zakázat, nemůže ho ani jen tak zrušit. Možnost odhlášení nájemníka z trvalého pobytu bez jeho souhlasu také upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. 

Ke zrušení údaje o místě trvalého pobytu může ohlašovna (obecní úřad a úřad městské části nebo obvodu) přistoupit v těchto případech:

  1. Zápis byl proveden na základě neplatných nebo nesprávných dokladů a informací.
  2. Objekt byl odstraněn, zanikl nebo se stal nezpůsobilým k bydlení.
  3. Zaniklo užívací právo osoby (vypršení nájemní či podnájemní smlouvy) a občan tento objekt dále neužívá.

U bodu c) ohlašovna rozhodne o zrušení jen na návrh vlastníka objektu nebo oprávněné osoby. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů prokázat.

Vypršení smlouvy se majitelům (případně nájemcům) prokazuje snadno, horší to je v případě, kdy je smlouva stále platná, ale daná osoba už v místě fakticky nepobývá.

Zbavte se problémů s nájemci i podnájemníky

Najít slušného nájemce není nic snadného, natožpak podnájemníka, jehož volbu v některých případech ani nemůžete ovlivnit. Existuje však řešení. Pronajměte nemovitost profesionálnímu nájemci, který podnájemníky dobře prověří a postará se o veškeré právní záležitosti. Z nahlášení trvalého pobytu podnájemníka tak nemusíte mít strach. Zjistěte o profesionálním nájemci vše potřebné.

Nikdo nechce ve své nemovitosti problémového nájemníka. V případě jeho exekuce vám jako pronajímateli hrozí v lepším případě, že přestane platit nájem, v tom horším, že do vaší nemovitosti vtrhne exekutor. Připravili jsme pro vás přehledný návod, jak se této situaci vyhnout, případně co dělat po jejím vzniku.

Minimalizujte riziko nájemníka v exekuci prevencí

Při výběru nájemníka buďte velice pečliví. Se zájemci si popovídejte, zeptejte se na zaměstnání, předchozí bydlení, důvod stěhování. Nemějte strach požadovat například referenci od zaměstnavatele, potvrzení o bezdlužnosti nebo výpis z registru neplatičů.

Ověřte si také dosavadní adresu zájemce. Lidé s finančními problémy mají velmi často trvalé bydliště hlášené na městském nebo obecním úřadu.

Nejjistější je prověřit si zájemce sami ve veřejných evidencích. Seznamy dlužníků zveřejňují například pojišťovny, vás by ale měla zajímat zejména centrální evidence exekucí. Vyhledávat zde můžete podle různých údajů:

Služba je sice zpoplatněna, ale 60 Kč za klid v duši určitě stojí.

Další velmi podobnou možností je pak centrální registr dlužníků.

Jistěte se kaucí a předávacím protokolem

Neshledali jste nic podezřelého a rozhodli jste se podepsat nájemní smlouvu. Myslete na to, že i dosud slušný a spolehlivý člověk se může najednou dostat do finančních problémů. Nezapomeňte proto na stanovení kauce, která může sloužit k pokrytí škod na vaší nemovitosti, ale také případného výpadku plateb nájemného. 

Podle občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. může tato peněžní jistota dosahovat až do výše trojnásobku měsíčního nájemného. V případě odečtení dlužné částky za nájemné je nájemník ze zákona povinen kauci dorovnat do původní výše a do doby sjednané ve smlouvě. Pokud se tak nestane, jde o hrubé porušení povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a tyto mohou být důvodem k výpovědi z nájmu

Pokud pronajímáte nemovitost s vybavením, připravte k nájemní smlouvě také předávací protokol, který bude jasně uvádět, jaký nábytek, spotřebiče a další movité věci jsou součástí pronájmu. Nezapomeňte na fotodokumentaci a ideálně si schovejte také účtenky. V případě exekuce u nájemníka budete moci prokázat, že vybavení je ve vašem vlastnictví.

Neusněte na vavřínech a prověřujte

Nájemník bydlí, platí, vše běží, jako na drátkách. Nenechte se však ukolébat a stále myslete na pravidlo důvěřuj, ale prověřuj.

Při prvním nezaplacení nájemného zbystřete. Může samozřejmě jít o opomenutí nebo jednorázový problém, situaci však nepodceňujte, zašlete nájemníkovi upomínku a snažte se s ním záležitost řešit.

Může jít o první signál špatné finanční situace, kterou se nájemník může rozhodnout vyřešit vstupem do insolvenčního řízení, tedy oddlužení. Není povinen vás o této skutečnosti informovat, proto doporučujeme si nájemníka prověřovat také v insolvenčním rejstříku

Po zahájení oddlužení mají věřitelé pouhé dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky. Pokud tuto lhůtu jako věřitel nestihnete, nebude v rámci oddlužení uspokojena.

Zjistěte, kolik můžete z pronájmu získat

Zajímá vás, jestli pronájem nemovitosti pokryje vaše náklady? Nechte nás to spočítat. 

Nájemník s exekucí. Co teď?!

Představme si situaci, že je nájemník v exekuci, ale nájem platí. Hrozí vám jako pronajímateli něco? Může exekutor do pronajatého bytu? Dříve vlastníci nemovitostí z očividných důvodů přistupovali k zákazu zřízení trvalého bydliště v nájemní smlouvě, toto ustanovení je však neplatné a navíc nic nevyřeší. Exekutor může i na doručovací adresu či jiné místo, kde daný člověk přebývá a s největší pravděpodobností tam má uložen movitý majetek. Takže může i do pronajatého bytu.

Na vaši nemovitost se exekuce nevztahuje, protože nájemník není její majitel. Exekutora však bude zajímat vybavení. A tady přichází na řadu zmíněný předávací protokol s fotodokumentací a účtenkami.

Pokud exekutor zabaví váš majetek, můžete do 30 dnů podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Pokud mu exekutor nevyhoví, musíte do 30 dnů podat žalobu.

Co s neplatícím nájemníkem v exekuci?

Důležité je se nájemníka co nejrychleji „zbavit“. Dříve, než na dveře zabouchá exekutor a než dlužná částka naroste do obřích rozměrů. Doporučujeme tento postup

Až se nájemník odstěhuje, nezapomeňte si ověřit na ohlašovacím místě (místně příslušný městský či obecní úřad), že si z vaší nemovitosti odhlásil trvalé bydliště.

Pokud se nájemník odmítá vystěhovat, budete muset podat žalobu na vyklizení nemovitosti. Jestliže nájemník nemovitost neopustí ani po vydání soudního rozsudku, můžete požádat o exekuční vyklizení.

Co se dlužného nájemného týká, pokud stanovená kauce nepokryje dlužnou částku, můžete přistoupit k soudnímu řešení dluhu. Dlužníkovi zašlete předžalobní výzvu, v případě nereagování podejte žalobu k soudu. Poslední možností je vymáhání dluhu prostřednictvím soudního exekutora.

Jak se vyhnout problémům s nájemníkem v exekuci

Sami vidíte, že nájemník s exekucí dokáže pořádně zkomplikovat život a vzniklá situace připomíná začarovaný kruh. Řešením není ani zákaz trvalého bydliště, exekuce si nájemníka stejně najde. 

Řešením je „profesionální nájemník“, který: 

Řešením je Garance nájmu.

S pronájmem bytu vznikají závazky pro obě strany, které společnou smlouvu uzavřou. Ať už jste vy tím, kdo svoji nemovitost pronajímá, nebo jste nájemníkem, měli byste vědět, jaké povinnosti vás čekají. A na co máte naopak právo. Pojďme si to tedy shrnout. 

Nájemní smlouva

První zásadní listinou, která se vám při řešení nájmu dostane do rukou, je nájemní smlouva. Víte, co všechno musí a může obsahovat? Doporučujeme přečíst si náš článek zaměřený na to, co je potřeba si v nájemní smlouvě ohlídat. Zdaleka to totiž není tak, že si vlastník bytu může dělat a vymyslet cokoliv. I nájemník má svá práva, zároveň však také povinnosti.  

Pronajímatel

Nájemník

Stává se, že nájemce a majitel si tak sednou a důvěřují si, že se opravdu uvidí jen na začátku a na konci pronájmu. Je však dobré připravit se na všechny eventuality, informovat se a být obezřetní. 

Ještě více detailů o tomto procesu jsme sepsali do článku Nájemné a vše, co o něm potřebujete vědět. Najdete v něm například i to, co dělat, když nájemník neplatí a jaké jsou případně možnosti vystěhování nájemníka

Pokud máte jakékoliv pochyby nebo otázky, obraťte se na nás. V garancenajmu.cz je naší milou prací vás zbavit veškerých starostí.

Český realitní trh zažívá vcelku zajímavé období. Zatímco ještě před několika roky byl největším problémem nedostatek volných bytů vzhledem k obrovské poptávce, dnes k tomu řešíme ještě vysoké ceny energií či stavebních materiálů a hrůzostrašně vypadající úrokové sazby. A to ani nemluvíme o pandemii, která na určitou dobu nečekaně „vyřadila z provozu“ nemalou část krátkodobých pronájmů (např. Airbnb). Jak se v takových nejistých situacích postavit k pronájmu nemovitosti? Je lepší krátkodobý, nebo dlouhodobý pronájem bytu? 

Každá změna ve společnosti se promítá do situace na realitním trhu. Klíčovou otázkou vždy je – jak moc a na jak dlouho. Nikdo nevidí do budoucnosti a dělat ukvapené závěry se ani v případě pronájmu bytu nevyplácí. 

Pokud zvažujete, zda se uchýlit k dlouhodobému nebo raději krátkodobému pronájmu, neváhejte se v případě nejistoty obrátit na profesionály. Ti vám na základě historického vývoje trhu dokážou poradit, jaká varianta bude ideální, případně pomůžou se všemi náležitostmi. Přehled výhod a nevýhod obou variant si nicméně představíme právě v tomto článku. 

Krátkodobý pronájem bytu, domu či chalupy

Když se řekne krátkodobý pronájem bytu, spousta lidí, kteří jej zvažují, si představí možnost poměrně rychlého výdělku. Především ve větších městech nebo turisticky atraktivních oblastech se totiž nabízí pronájem pro ty, kteří do dané lokality přijedou v rámci svých cestovatelských či pracovních plánů. V takovém případě si navíc můžete nastavit vyšší cenu a vydělat si tak měsíčně několikanásobek oproti příjmu z dlouhodobého pronájmu. 

Pokud si například u maličkého bytu typu garsonka nebo 1+kk řeknete 1 500 Kč za noc, mnoho lidí mávne rukou. Kdyby to však přepočítali na celý měsíc, suma okolo 45 000 Kč měsíčně za garsonku by už tak atraktivní nebyla. 

Výhodou, která je s výše uvedeným spojena, je minimalizace rizika neplatičů. U krátkodobého pronájmu bytu totiž platbu zpravidla řešíte už při rezervaci a není tak možné byt využít a bez úhrady zmizet. Pokud ovšem budete byt pronajímat s garancenajmu.cz, vyhnete se takovým potížím i při dlouhodobém pronájmu.

Zpět ale ke krátkodobému pronájmu nemovitosti. Důležitým benefitem této možnosti je i fakt, že máte vždy určitou míru flexibility. Potřebujete byt na nějakou dobu přenechat známému? Využijete ho vy sami? Nemusíte řešit výpověď z nájemní smlouvy ani žádnou další administrativu, maximálně neumožníte rezervaci vašeho bytu případným zájemcům. 

Zní to pohádkově, co myslíte? Jak už to bývá, každá strana má dvě mince, a tak i krátkodobý pronájem bytu má svá negativa. Mezi ta hlavní patří:

Dlouhodobý pronájem bytu, chalupy nebo domu

Výhody a nevýhody krátkodobého pronájmu už znáte, pojďme se teď tady podívat na to, co vás čeká v případě dlouhodobého pronájmu nemovitosti.

Hlavní výhodou dlouhodobého pronájmu (samozřejmě se spolehlivými a bez problémovými nájemníky), je stabilní příjem. V porovnání s krátkodobým pronájmem sice nevyděláte tolik, na druhou stranu – řešit předávání klíčů, úklid a další záležitosti, to odpadá. S nájemníky se potkáte například jednou ročně, aktualizujete smlouvu a je to. Pokud se navíc rozhodnete pronájem bytu řešit prostřednictvím služby jako je garancenajmu.cz, nemusíte se starat ani o to. 

Dlouhodobý pronájem zároveň řeší vaši situaci v případě, že máte například nevyužívanou chatu nebo nemovitost mimo velká města, o kterou se nemůžete pravidelně starat nebo ji nemáte v dojezdové vzdálenosti. Benefitem je i to, že nemovitost můžete pronajímat bez vybavení, zatímco u krátkodobého pronájmu typu AirBnb se logicky předpokládá plná vybavenost nemovitosti. 

Důvěřujte, ale dobře prověřujte! 

Najít dobrého nájemníka pro dlouhodobý pronájem může být stejně náročné jako nenaletět podvodníkům v případě krátkodobého pronájmu. Dejte si proto pozor a vždy se snažte ověřit a ošetřit vše, co můžete. Pokud nechcete takové starosti vůbec riskovat, nechte starosti na nás a těšte se jen na pravidelný příjem z pronájmu.

Pokud pronajímáte nemovitost, získáváte příjem v podobě nájemného. A ten musíte zdanit podle zákona zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jestliže vám každoroční vyplňování daňového přiznání není vlastní anebo budete tuto situaci řešit poprvé, máme pro vás soupis všeho, na co nesmíte zapomenout. Pojďme na to! 

Fyzická versus právnická osoba

Než se začneme zabývat tím, jak zdanit příjem z pronájmu bytu či domu, upozorníme, že je zásadní rozdíl v tom, zda nemovitost pronajímáte jako fyzická, nebo právnická osoba (= máte ji zapsanou v obchodním rejstříku). V obou případech se vás týká výše uvedený zákon. Diference je však následující: 

Jak vypočítat daň z pronájmu bytu či domu

Vypočítat daň příjmu z pronájmu není nikterak složité. Jediné, co potřebujete vědět, je celková suma, kterou vám nájemné za daný rok vydělalo – zálohy a platby za energie nebo služby se do ní nepočítají.

Následně od této částky odečtete výdaje – paušálem nebo sečtením reálných výdajů. Pokud se rozhodnete uplatnit paušál, jeho výše opět záleží na tom, zda máte nájem vedený na fyzickou nebo právnickou osobu

Jestliže se rozhodnete jít cestou doložení reálných výdajů pronájmu domu nebo bytu, máte povinnost náklady evidovat a být schopni je doložit finančnímu úřadu i zpětně po dobu až 3 let. Jaké položky se do tohoto započítávají? Jedná se například o:

Na daň z příjmu z pronájmu nemovitosti můžete také uplatnit případné slevy a odpočty, které se vás týkají. Patří mezi ně například: darování krve, správcovský poplatek, odměny výboru SVJ, příspěvek na životní pojištění, základní daňová sleva na poplatníka, sleva na invalidní důchod, školkovné, sleva na studenta a další.  

Chcete osvobození od daně? Mějte příjem z pronájmu do 6 000 Kč za rok

Stejně jako u většiny jiných daní v Česku platí i pro daň z pronájmu to, že jste od jejího placení v určitých situacích osvobozeni. Typicky jde o situaci, kdy jste zaměstnanec a vaše příjmy z pronájmu bytu či domu nepřekročily hranici 6 000 Kč z rok. Stejné je to pak v případě, že ročně žádnou jinou činností nevyděláte víc jak 15 000 Kč. 

Rádi vám pomůžeme

Stále si nejste jisti, že zvládnete vše ohledně výpočtu daně z pronájmu? Obraťte se na nás v garancenajmu.cz. Naše letité zkušenosti z realitního trhu si určitě nechceme nechat jen pro sebe.

Dva pojmy, které lidé často mylně zaměňují. To jsou nájem a podnájem. Zjistěte, jaký je mezi rozdíl, jak se liší práva a povinnosti nájemce a podnájemce a jak je to v případě podnájmu s trvalým pobytem. 

Advokát a právník, nájem a podnájem. To jsou slova, která v běžné řeči často zaměňujeme, aniž bychom si uvědomovali rozdíl v jejich reálných významech. Z kontextu je často snadno pochopitelné, o čem daný člověk mluví a co má na mysli. Jakmile ale dojde na lámání chleba (musíte v této oblasti cokoliv řešit), je dobré tyto rozdíly znát. A že nejsou zrovna malé

Nájem i podnájem je určitý typ smluvního vztahu, který se vztahuje prakticky k tomu samému – možnost bydlet v nemovitosti, jež patří někomu jinému. Nájemce má ale v porovnání s podnájemníkem v určitých záležitostech mnohem větší práva

Co je to nájem a co podnájem

Není to nic složitého. V případě nájmu uzavíráte nájemní smlouvu přímo s majitelem bytu či domu.

Pokud jste v podnájmu, pak uzavíráte smlouvu s nájemcem – tedy s člověkem, který má nemovitost v nájmu. Je to příklad i naší služby garancenajmu.cz. My od majitele nemovitosti pronajmeme jeho byt či dům a ten pak za konkrétně stanovených podmínek nabídneme k podnájmu. Majitel má garantovaný nájem každý měsíc a podnájemce s námi může řešit jakékoliv záležitosti. 

Výpověď z nájmu versus výpověď z podnájmu 

Nájem končí jednoduše po uplynutí doby, na kterou byl sjednaný. Možností ukončení je i vzájemná dohoda nebo výpověď z nájmu, která je podaná na základě důvodů uvedených v Občanském zákoníku. 

Podnájem je závislý na nájmu, a tak zaniká společně s nájmem. A to i kdybyste měli podnájem sjednaný na delší dobu, než je trvání nájmu. Na rozdíl od nájmu ale můžete podnájem vypovědět bez uvedení důvodu. 

Trvalý pobyt v podnájmu 

U nájmu máte možnost zapsat si trvalé bydliště na danou adresu i bez souhlasu majitele nemovitosti. Nemůže vám to nijak zakázat, a to dokonce ani tím, že by to uvedl do smlouvy. Zákon je v tomto případě na vaší straně. Stejné je to v případě chovu zvířat, návštěv nebo kouření, ani v tom vás nemůže majitel nemovitosti nijak omezovat. 

Co se týče trvalého pobytu v podnájmu, tam je to jiné. Zde se totiž rozchází i názory různých právníků a úřadů a jednoduše řečeno – záleží na tom, co si usmyslí daný úředník. Zatímco v některých případech není problém trvalý pobyt zapsat na základě smlouvy o podnájmu, jinde musíte mít výslovný souhlas nájemníka nebo majitele či dokonce obou. Jestliže tedy v potřebujete vyřešit trvalý pobyt v podnájmu, zjistěte si dopředu vše potřebné. 

Hoďte starosti za hlavu

Pokud se rozhodnete využít služeb garancenajmu.cz, nemusíte se o nic strachovat – veškeré informace od nás dostanete předem, společně si je projdeme a od začátku budete přesně vědět, na čem jste. Nebojte se něco tak důležitého jako je bydlení svěřit do rukou profesionálů.

Pronájem bytu vám může zajistit pravidelný měsíční příjem, přináší s sebou ale také spoustu povinností a zařizování. Nejste si úplně jistí, co vše je potřeba? Jste na správném místě! Přečtěte si, na co je dobré myslet, aby pronájem vašeho bytu neskončil průšvihem. 

Pokud patříte mezi majitele bytu, máte skvěle investované peníze. Nemovitosti v dnešní době neztrácí na hodnotě a obzvláště ve větších městech nebudete mít s pronájmem bytu potíže. Při správně nastavených podmínkách se zájemci jen pohrnou.

Jak spočítat, za kolik byt pronajmout

Jednou z prvních záležitostí, ve které byste měli mít jasno, je výše nájemnéhoJak spočítat, o kolik si říct a co je reálné? Zjednodušeně řečeno musí být nájemné tak vysoké, abyste pokryli náklady spojené s provozem pronajímaného bytu (údržba, opravy, pojištění apod.) a získali i nějaký výnos. To ale zdaleka není vše. Pojďme se detailněji podívat na faktory, které ovlivňují výši nájmu. 

Rozhodně je také důležité podívat se, jak se pohybují nabídky podobných pronájmův okolí vašeho bytu. I to vám může s odhadem pomoci. Podstatné jsou také informace z katastru nemovitostí, obecný stav trhu, cenové mapy a další detaily, ke kterým už není tak snadné se dostat. Pokud nechcete riskovat, že cenu pronájmu bytu stanovíte příliš vysoko, nebo naopak nízko, rádi vám se všemi záležitostmi ohledně pronájmu bytu pomůžeme a zařídíme za vás. Získáte jistotu a ušetříte drahocenný čas.  

S výší nájemného si pak také nezapomeňte promyslet, jak vysokou budete požadovat kauci. Jeden, dva či dokonce tři nájmy? Je to jen na vás, za hranici trojnásobku vás však nepustí Občanský zákoník. Nezapomínejte však na to, že pokud to přeženete, můžete tím odradit celou řadu skvělých zájemců. 

Jak napsat inzerát na pronájem bytu

Cenu znáte a teď začíná ta „zábava“. Napsat ideální inzerát na pronájem bytu, absolvovat veškeré telefonáty a e-mailovou komunikaci, prohlídky, podepsat smlouvu… Jestliže pronájem bytu řešíte svépomocí, nenechte se zaskočit časovou náročností. Pojďme ale pěkně popořadě – jak napsat inzerát

Text, ve kterém shrnete vše důležité týkající se pronájmu bytu, je naprostou samozřejmostí. Nemusíte se ale držet zkrátka a spokojit se s prostým výčtem faktů. Zkuste popustit uzdu fantazii a představit si, jaké informace a jaký styl by zaujal vás. Promítněte do textu emoce, přibližte potenciálním zájemcům to, jak se budou při bydlení v bytě cítit. Zvýšíte tím pravděpodobnost, že právě vaší nabídce dají v konkurenci přednost. Nic ale nezatajujte, popište vše tak, jak to je. 

Bez čeho se správný inzerát neobejde, jsou profesionální fotografie. I tady si dejte záležet. Pokud na první pohled nezaujmou, těžko se vám zájemce ozve. Atraktivní fotografie jsou klíčové. Nebojte se proto oslovit profesionály, kteří vám s nafocením i případným home stagingem (přípravou nemovitosti) pomůžou. 

Přidat můžete také video. Takový typ prezentace nemovitosti šel v posledních letech výrazně dopředu a může i pronájem bytu velmi urychlit a usnadnit. Díky videu si případný zájemce mnohem lépe představí, jak daný byt vypadá. Natočit špičkové video ale není jen tak. Pokud by vás však tato služba zajímala, velmi rádi ji pro vás zajistíme. 

Kde inzerovat pronajímaný byt 

Inzertních webů je spoustu. Pokud se budete dívat, jak se například pohybuje cena pronájmu bytů ve vašem okolí, některý z inzertních webů pravděpodobně navštívíte. Na takových platformách inzerujete zpravidla za poplatek. Máte možnost nabídku také navíc finančně podpořit a zajistit tak její zobrazení na top místech.

Další možností, kde pronájem bytu nabídnout, jsou sociální sítě. Konkrétně na Facebooku můžete existuje mnoho skupin, do kterých se můžete přidat a svůj byt nabídnout. Na Facebooku skvěle funguje také Marketplace. Počítejte ale s tím, že se vám může ozvat velké množství zájemců, kteří nemusí být vždy relevantní. Budete se muset všemi zprávami prokousat a případně čelit i nepříjemným dotazům ohledně toho, proč jste nevybrali nebo nezareagovali zrovna tomu a onomu člověku. 

U nás v garancenajmu.cz můžete veškeré starosti hodit za hlavu, protože se o každý z výše uvedených kroků postaráme za vás a vybereme pro vás toho nejspolehlivějšího nájemníka.

Nájemní smlouva a jak zdanit pronájem bytu 

Velká témata, která si zaslouží samostatný článek. Nachystat dobrou nájemní smlouvu není jen tak a i sebemenší chyba vás může velmi mrzet. Přečtěte si proto náš článek o tom, jak nájemní smlouvu na byt vyřešit. 

Stejně tak byste se měli seznámit s informacemi o tom, jaká je výše daně z pronájmu (jak se vůbec daní pronájem z bytu), kdo ji platí a jak ji vypočítat. Všechny tyto informace najdete dalším článku.  

Na co si dát při pronájmu bytu pozor

Pronájem bytu se může na první pohled zdát jako snadná a rychlá záležitost. Není to ale žádný med. Obzvlášť pokud byt pronajímáte poprvé a s realitním trhem nemáte větší zkušenosti, může to být pořádný oříšek

Obrňte se trpělivostí a vyčleňte si opravdu dostatek času na to, abyste dali dohromady potřebné náležitosti, inzerát, mohli následně se zájemci komunikovat a absolvovat s nimi prohlídky. Určitě za měsíc nechcete řešit poškození bytu nebo neplatiče.

Možná ale máte náročnou práci, musíte se starat o rodinu a na zajištění všeho potřebného jednoduše nezbývá prostor. My ho pro vás však máme. Byt si od vás pronajmeme a na naše náklady vyhledáme a zajistíme jeho zabydlení prověřenými a spolehlivými nájemníky. Vám nezbude než se těšit na pravidelný měsíční příjem z dobře pronajatého bytu. 

Pokud se chystáte do pronájmu, určitě vás bude zajímat, jak je to s nájemným. Jaká je cena? Kdy je částka splatná? Otázky zároveň vyvolává i situace z druhé strany – chcete pronajmout byt a potřebujete vědět, jak vše s nájemníkem správně nastavit. Už nemusíte hledat dál, všechny informace na vás čekají právě v tomto článku. 

Nájemní bydlení je po vlastnictví nemovitosti tím nejčastějším způsobem, jak Češi žijí. Ať už jste tím, kdo byt pronajímá, nebo jste na straně nájemce, je potřeba mít na paměti to, že nájem je smluvní vztah. Je proto dobré ohlídat si klíčové náležitosti a zajistit, že nebudete muset řešit žádné zádrhely. 

Co by správná nájemní smlouva měla obsahovat z toho faktického hlediska, najdete mezi předchozími články u nás na blogu. Teď se podíváme na další praktické záležitosti, ve zkratce – co, kdy, jak a proč

Jak se platí nájemné

Jednou z důležitých informací, které musí nájemní smlouva na pronajímaný byt obsahovat, je informace o výši a způsobu platby nájemného. Zde vždy záleží na dohodě. Může to být převodem na účet, poštovní poukázkou nebo v hotovosti. V tomto případě si dejte pozor na to, abyste byli přesně domluvení a měli ideálně i ve smlouvě zaneseno, kdo peníze v hotovosti nosí/přebírá. Pokud to totiž není ujednáno, tak platí, že nájemce je něco jako „dlužník“ a je jeho povinností tento dluh uhradit v místě nebo sídle věřitele = majitele bytu.

Nájemné a zálohy se platí vždy dohromady každý měsíc. Může vám to přijít logické, nicméně pro úplnost informací o tom, jak se platí nájemné, to tu přeci jen raději uvedeme.   

Kdy se platí nájem

Tady je to vcelku jednoduché. Pravidla o tom, kdy se platí nájem, stanovuje Občanský zákoník. Ten konkrétně říká, že: „Nájemce platí nájemné předem na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období, nebyl-li ujednán den pozdější. Společně s nájemným platí nájemce zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel.“

Pokud tedy není dohoda s majitelem bytu jiná, nájemné za leden uhradíte nejpozději 5. ledna. V praxi se však často setkáváme s tím, že datum bývá stanoveno okolo 20. dnev měsíce, a to z čistě praktických důvodů – lidem většinou kolem 15. přichází výplata.

Výpovědní lhůta z nájmu

Může se stát, že něco neklapne. Anebo si nájemce najde jiné bydlení či investuje do vlastního. Jestliže se tak stane před uplynutím doby, na kterou je nájemní smlouva sjednána, je potřeba se vzájemně domluvit nebo podat tak zvanou výpověď z nájmu.  

Nejprve se podíváme na první možnost, a to ukončení nájmu dohodou. Zákon v tomto případě nestanovuje žádné konkrétní kroky a je proto nutné spolehnout se na dobré mezilidské vztahy, férovost a slušnost. I tak doporučujeme dohodu stvrdit písemně a uvést, k jakému konkrétnímu dni nájem skončí. 

Další možností je, že byl nájem uzavřen na dobu určitou. I v tomto případě můžete nájem ukončit dohodou dříve, anebo pak s tříměsíční výpovědní lhůtou, jedině však za předpokladu, že se změní okolnosti, z nichž jste při uzavírání nájemní smlouvy vycházeli. Abychom to popsali trochu lidsky, jde například o to, že jste smlouvu podepisovali v době, kdy jste pracovali v Praze, ale zaměstnavatel vás nově přesouvá do Brno. Zásadní změnou okolností může být také zdravotní stav a jiné. 

Jako pronajímatel nikdy nesmíte nájemci vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Co mezi takové důvody patří?

Nájemné a DPH

Od 1. ledna 2021 došlo k úpravě – nájem nemovitých věcí je od daně osvobozený. Existuje ale několik výjimek, na které se toto osvobození nevztahuje. Pro přesnost budeme citovat Zákon o dani z přidané hodnoty.

„Mezi osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně nelze zahrnout:

Nájemné a garantovanynajem.cz

Pokud patříte na stranu pronajímatele a nechcete mít s nájemným žádné starosti, využijte jeden z našich tarifů. Pro naše klienty zajišťujeme komplexní služby v oblasti pronájmu bytů a získáváme pro ně ideálního nájemníka. Garantujeme pravidelnou měsíční platbu nájemného, a to i v případě, že podnájemník z nějakého důvodu byt opustí. Starosti jednoduše můžete nechat na nás. 

Povinnost platit měsíčně poplatky za využívání televizního a rozhlasového vysílání – koncesionářské poplatky – stanovuje zákon. Víte, zda se vás tato nezbytnost týká i v případě, že jste pronajatém bytě? Kdo v takovém případě poplatky hradí a kdy? Dají se poplatky za televizi a rádio zrušit nebo odhlásit? Poradíme vám v tomto článku.

Nejprve si ve zkratce shrneme, co to koncesionářskými poplatky vlastně jsou. Jedná se o označení poplatku za vlastnictví nebo užívání rozhlasových a televizních přijímačů. Konkrétně je to měsíčně 135 Kč za televizi a 45 Kč za rozhlas na domácnost. Pokud by vás zajímalo, jak toto téma řeší samotný zákon, hledejte jej pod číslem 348/2005 Sb. A kam pak tyto peníze směřují? Do rozpočtů veřejnoprávních médií, tedy konkrétně Česká televizi a Českému rozhlasu. Ty pak ze získaných prostředků financují svůj provoz.

Pojďme se teď konkrétně podívat na to, kdo a jak platí koncesionářské poplatkyv pronajatém bytu.

Kdo platí koncesionářské poplatky

Poplatky za televizi a rádio musí hradit každá domácnost, ve které se nachází vlastní funkční televizní nebo rozhlasový přijímač. A to i v případě, že je nevyužíváte. Dejte si ale pozor na jeden chyták – pokud nemáte rádio, ale chytrou televizi ano, musíte hradit poplatky oba. Chytrá televize totiž umí přijímat i rozhlasové vysílání.  

V případě pronajatého bytu je to jednoduché. V prvním měsíci vašeho nájmu bude poplatky za rozhlas a televizi platit pronajímatel. V dalších měsících už tato povinnost přechází na vás. Zmínka o tom, jak to s koncesionářskými poplatky je, bývá zpravidla zmíněná také v nájemní smlouvě. Není to ale nutné pravidlo, proto se s majitelem bytu na toto téma, pro jistotu, vždy explicitně pobavte.  

Jak platit koncesionářské poplatky

Jak jsme uvedli už v úvodu, výše koncesionářských poplatků je aktuálně 135 Kč měsíčně za televizi a 45 Kč měsíčně za rozhlas. Splatnost těchto poplatků je pak 15. den daného měsíce a přihlásit se k jejich odvodu musíte do 15 dnů od okamžiku, kdy na vaší straně vznikla povinnost je platit. Jak na to?

Přihlášení televizního poplatku a poplatku za rozhlas není nic složitého, na výběr máte ze dvou možností. 

Možná si říkáte, že když se nikam nepřihlásíte, nikdo nic nezjistí a vy ušetříte. S tím ale nepočítejte! Česká televize i Český rozhlas porovnávají údaje o spotřebitelích energie s evidencí registrovaných poplatníků, a tak by na vás snadno přišli. 

Možná vás ale povinnost platit koncesionářské poplatky v pronajatém bytě prostě jen nenapadla. Nemusíte se ale hned bát sankcí. Prvně dostanete výzvu k nápravě situace nebo vydání čestného prohlášení, že už poplatky hradíte na jiné adrese. V případě, že toto nesplníte, hrozí vám pokuta až 15 tisíc korun (5 tisíc korun za rádio a 10 tisíc korun za televizi). 

S naší službou garancenájmu.cz můžete i tyto starosti hodit za hlavu – na vše myslíme za vás a vy tak nemůžete zapomenout. ???? Na případnou povinnost platit koncesionářské poplatky vždy upozorníme a pomůžeme vše vyřešit. 

Jak odhlásit koncesionářské poplatky

Zrušení televizního poplatku a poplatku za rádio ja stejně snadné jako jejich sjednání. Jednoduše zajděte na některou z poboček České pošty. Anebo na weby České televize a Českého rozhlasu. Na těchto místech vše odhlásíte stejně, jako když jste televizní poplatek a poplatek za rozhlas přihlašovali. 

Koho se netýká poplatek za rádio a televizi

Důležité je na závěr zmínit, že povinnost hrazení koncesionářských poplatků se netýká naprosto všech

Dnes už existuje vzor na vše. Najdu si takový pro nájemní smlouvu na internetu, upravím data a je to. V tom přece nemůže být takový rozdíl. Pokud se v těchto myšlenkách poznáváte, tak rozhodně čtěte dál. I když takový nápad vypadá jako skvělá možnost, jak ušetřit čas a peníze, může vás ve finále stát opravdu hodně.  

Nájem versus podnájem

V prvé řadě je potřeba rozlišovat mezi dvěma klíčovými pojmy. Často se totiž stává, že dochází k jejich záměně, lidé je vnímají jako synonyma. Každý z nich přitom označuje něco jiného.

Nájemní smlouva a její náležitosti

1. Forma nájemní smlouvy

Jako každý právní dokument musí mít i nájemní smlouva určitou podobu. V tomto případě je jedinou možností písemná forma. Pronajímatel i nájemce musí navíc mít každý svůj originál této smlouvy.

2. Obsah nájemní smlouvy

Obsah je vždy vhodné sepsat nebo prostudovat společně s profesionály, kteří této oblasti práva rozumí. Každá malá chyba pro vás totiž může mít nepříjemné následky, a to za to jednoduše nestojí. Neváhejte se proto obrátit na odborníky, kteří vám takovou smlouvu pomohou sestavit nebo naopak zkontrolovat stanovené podmínky a říct, zda je daná nájemní smlouva férová. 

Dát tomu všemu ucelenou a přehlednou formu může být pořádná výzva. A to vůbec nemluvíme o tom, jak důležité je vyvarovat se chyb. Pokud jen trochu váháte, ozvěte se nám a my vám se vším pomůžeme.  

3. Prodloužení nájemní smlouvy

Je velmi běžné, že se byty pronajímají na dobu určitou v délce jednoho roku a v případě oboustranné spokojenosti se pak smlouva prodlužuje tak zvaným dodatkem k nájemní smlouvě. K prodloužení nájmu může dojít i automaticky, a to v případě, že v nájemní smlouvě chybí údaj o délce nájmu.  

Jestliže pronajímatel nechce smlouvu na dobu určitou prodloužit, stačí dát majiteli nemovitosti vědět, že byt či dům k určitému datu opustí. Kdyby ale situace byla opačná a pronajímatel se rozhodl nájemníkovi neprodloužit smlouvu, musí mu to ze zákona dát vědět písemně.

Pronájem bytu bez starostí

Možná si teď říkáte, že se toho při pronájmu bytu a sestavení nájemní smlouvy může pokazit přeci jen o trochu víc, než co jste ochotni riskovat. Nebojte se proto říct si o pomoc. Člověk jednoduše  nemůže být odborníkem na všechno nebo prostě nemá na všechny takové záležitosti čas. Rádi vám proto nabídneme naše profesionální služby a postaráme se za vás o bezproblémový pronájem vašeho bytu.

crossmenu